Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a NEXT TRADE Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás címzettjéről.

Jelen adatkezelési tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítani kívánja az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

Fogalommeghatározások

Irányadó jogszabályok

Az adatkezelő adatai

Név: NEXT TRADE Kft. Székhely: 1149 Budapest, Várna utca 10. Cégjegyzékszám: 01-09-686505 Adószám: 11983727-2-42 Telefonszám: + 36 30 279 4876 Weblap: www.otthon-konyha.hu E-mail: info@otthon-konyha.hu Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.)

Alapelvek az adatkezelés során

Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott személyes adatok megfelelőségéért és valódiságáért az Érintett felel.

Adatkezelési tevékenységek

Online vásárlás

Az adatkezelés célja Online vásárlás kezelése.

A kezelt adatok köre Név, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, megrendeléssel kapcsolatos információk, számlázási- és fizetési adatok.

Az adatkezelés időtartama A szavatossági, jótállási jogok lejártáig.

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Regisztráció

Az adatkezelés célja Felhasználói fiók létrehozása.

A kezelt adatok köre Felhasználónév, e-mail cím, jelszó.

Az adatkezelés időtartama Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Szállítás

Az adatkezelés célja A megrendelt termék megadott szállítási címre történő eljuttatása.

A kezelt adatok köre Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama A szerződés teljesítéséig.

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Adattovábbítás Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Az adattovábbítás célja: megrendelés kiszállítása.

Számlázás, könyvelés

Az adatkezelés célja Jogszabályi előírások teljesítése.

A kezelt adatok köre Rendelésszám, számlázási név és cím, tranzakció összege, tranzakció dátuma.

Az adatkezelés időtartama A 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 év.

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Adattovábbítás Név: KONTIR-TECH Kft. Cím: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 27. A. ép. Az adattovábbítás célja: könyvelési feladatok ellátása.

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja Válasz az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételre.

A kezelt adatok köre Az Érintett által megadott adatok, jellemzően név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama A kapcsolatfelvétel lezárultáig.

Az adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Panaszkezelés

Az adatkezelés célja Panaszok kezelése.

A kezelt adatok köre Név, e-mail cím, telefonszám, panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama A panasztól számított 3 évig.

Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja Válasz az Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvételre.

A kezelt adatok köre Az Érintett által megadott adatok, jellemzően név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama A kapcsolatfelvétel lezárultáig.

Az adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Hírlevél-küldés

Az adatkezelés célja Az Érintett tájékoztatása aktuális hírekről, információkról, kedvezményekről.

A kezelt adatok köre Név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Sütik a weboldalon

Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A süti (cookie) egy rövidebb szöveg típusú fájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik.

A sütik megkönnyítik és biztosítják a weblap használatát, elmentenek bizonyos felhasználói beállításokat és közreműködnek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön gyűjtésre a weblap látogatóival kapcsolatban.

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az Érintett a cookie-kat böngészője segítségével törölheti.

A személyes információkat nem tartalmazó, a weblap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k használatához nem szükséges az Érintett hozzájárulását kérni. Az adatgyűjtési célú cookie-k csak az erről szóló értesítés Érintett általi elfogadását követően töltődnek be.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook Pixel: A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a weboldal tulajdonosa elemzési adatokat kap a látogatók honlaphasználatáról és a konverziókról. A Facebook Pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. Bővebb tájékoztatást a következő linkre kattintva olvashat: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Az Érintettet megillető jogok

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatai vonatkozásában

Az Adatkezelő az Érintett jogainak érvényesülését az alábbiak szerint biztosítja:

Jogorvoslati lehetőségek

Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a következő elérhetőségen: info@otthon-konyha.hu

Ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Posta cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Telefon: (+36-1) 391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatok kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén.

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személy részére csak a feltétlenül szükséges mértékben, kizárólag a jelen tájékoztatóban megjelölt személynek, továbbá egyéb szerződéses kapcsolatban lévő vagy jogszabályi előíráson alapuló félnek továbbítja (pl. jogi képviselő, hatóságok).

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást használ. Az Adatkezelő biztosítja az adatkezelés során, hogy csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult. Az Adatkezelő köteles a számítástechnikai eszközöket és az ahhoz alkalmazott jelszavakat, adathordozókat úgy kezelni, tárolni, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg.

A célhoz nem kötött és olyan adatokat, amelyekre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő leteltével meg kell semmisíteni. A számítógépen rögzített adatokat, ha céljukat betöltötték, további felhasználásuk megakadályozása érdekében véglegesen törölni kell.

Eljárási szabályok

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérhet: info@otthon-konyha.hu

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az Érintettek jogainak érvényesülésére.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a jogszabályi feltételek bármelyike teljesül.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a www.otthon-konyha.hu weboldalon mindig elérhető az Érintettek számára.

2021. július 01.